Tiêu chuẩn kiểm tra vỏ bình gas

  • TIÊU CHUẨN KIỂM TRA THẢI LOẠI VỎ BÌNH GAS

    TIÊU CHUẨN KIỂM TRA THẢI LOẠI VỎ BÌNH GAS

    15:16 - 23/05/2017
    Bình gas rỗng khi về nhà máy, trước khi đưa vào giàn nạp phải qua quá trình phân loại, kiểm tra ban đầu bao gồm : • Kiểm tra bình gas có rò rỉ hay không,...