Kiến thức chung về LPG

  • KIẾN THỨC CHUNG VỀ LPG

    KIẾN THỨC CHUNG VỀ LPG

    08:23 - 02/01/2017
    LPG là từ viết tắt của Liquefied Petroleum Gas, là hỗn hợp hydrocarbon nhẹ, ở thể khí. LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các giếng dầu hoặc giếng gas và cũng có...