Dây gas

A. Dây cao áp đấu nối vào bình gas

1. Dây cao áp rút hơi


 2. Dây cao áp rút lỏng

B. Dây mềm nối thiết bị bếp gas

Bài viết cùng danh mục